Workflow Architect

Workflow Architect e графичната среда, която дефинира и визуализира бизнес процесите във фирмата. Именно тя е „пътната карта", която позволява Antipodes.Cubes да бъде внедрен за много кратко време и с много по-малко трудности, в сравнение с други бизнес софтуерни решения.

Workflow Architect гарантира, че процесите, протичащи в компанията, ще бъдат отразени правилно в BPM системата, тъй като включва в тяхното създаване вашия собствен екип, който ръководи ежедневно дейността на фирмата. Достъпната визуална среда от своя страна ще позволи на всички участници да разберат по-добре логиката на бизнес процесите. Вие избирате дали да ги дефинирате сами, използвайки Workflow Architect, или ние да направим това вместо Вас. Решението е лесно за използване и позволява опростена работа със сложни бизнес модели.

Моделиране на бизнес процеси

Визуално моделиране на бизнес процесите

Заложеното в Workflow Architect визуално моделиране на бизнес процесите не само гарантира, че внедрената система ще отразява в най-голяма степен всички специфики на дейността в компанията Ви, а и дава възможност на всеки член от екипа да си представи по-добре цялостната картина във фирмата, но и да осъзнае своята работа като част от по-голям бизнес модел. Не на последно място възможността за визуализация на процесите, протичащи в компанията позволява по-лесно да бъдат открити съществуващи в тях слабости и се превръща във важно средство за тяхното непрекъснато подобряване.

Едно от най-важните условия за успешното внедряване на всяко бизнес решение е работата с него да бъде възприета бързо от служителите. Включването на Вашия ръководен екип в самото дефиниране на процесите в Antipodes.Cubes е гаранция, че внедряването на Business Process Management решението няма да срещне вътрешна опозиция и възприемането му от служителите ще стане по-бързо, вместо миграцията да доведе до загуба на ефективност в продължение на месеци. От една страна мениджърите на подразделенията във фирмата ще запознаят по-лесно своите служители с настъпващите промени, а от друга, те ще могат да получат от последните обратна връзка и добри идеи за оптимизиране на бизнес процесите. Така внедряването на Antipodes.Cubes може да има допълнителни ползи, подобрявайки вътрешнофирмената култура и обединявайки целия екип около целите на компанията.

Дизайнер на форми

Workflow Architect притежава вграден дизайнер на форми, който позволява създаването на електронни форми, както и на варианти на документите, използвани в компаниите. По този начин решението въвежда в компанията Ви изцяло електронен обмен на информация, което не само намалява текущите ви разходи за консумативи, но и спомага за опазването на околната среда..