Workflow Server

Workflow Server заема централно място в архитектурата на Antipodes.Cubes и има ключово значение за правилното протичане на бизнес процесите в организацията.

Именно това е "сърцето" на системата, което управлява дейността на компаниите, внедрили Antipodes.Cubes, автоматизира процесите, разпределя задачите и следи за тяхното изпълнение. Благодарение на Workflow Server ръководителите могат да са сигурни, че усилията на всеки служител са насочени към осъществяване целите на компанията, а ако поискат, той им позолява да наблюдават дейността на фирмата в реално време. 

 

Workflow Server се грижи създадените в Workflow.Architect процеси да се изпълняват по предварително зададените правила, включващи в себе си хора, документи и външни информационни системи. Той позволява наблюдението в реално време на протичащите процеси и позволява на мениджърите да вземат своевременни корективни мерки, когато това се налага.

Workflow Server разполага с добре развити аналитични инструменти, които генерират богат набор от стандартни статистики като средно време за приключване на даден процес, активни процеси, закъсняващи процеси, конкретните задачи и изпълнители, които закъсняват, натоварване на отделните служители и др. Допълнително могат да бъдат генерирани разнообразни справки от много по–сложен характер, които покриват нуждите на бизнеса от аналитични средства, като се използва потокът от информация, преминал през системата. Workflow Server дава на собствениците и мениджърите на компанията един съвсем нов поглед върху случващото се в нея, позволявайки им да бъдат непрекъснато в течение на дейността, да оценяват правилно всеки отделен служител и екип, както и да откриват бързо т.нар. „тесни места", които забавят работата и съответно да ги елиминират.

Интеграция с външни системи

Характерна черта на Аntipodes.Cubes е възможността за цялостна интеграция с други софтуерни приложения, използвани и доказали успеха си до този момент във вашата фирма. Започвайки с не толкова сложни операции като изпращане на е-майл и попълване на различни форми, до сложни финансови анализи базирани на стотици параметри, Antipodes.Cubes предлага отворен интерфейс, който позволява на потребителите да предадат завършеност на бизнес процесите.