Какво са системите за управление и планиране на ресурси - ERP?

           Системите от клас ERP представляват интегрирани софтуерни информационни системи, чрез които организацията планира и направлява своите ресурси. Те включват функционалности като управление на бюджети, контрол на производството, продажби, доставки, управление на складове и наличности, финансови дейности, счетоводни процеси и процеси от други звена на фирмата.

          Самата система обхваща всички отдели и звена на организацията, включително и процесите, които протичат в нея. Основна съставна част на повечето ERP системи е обща база от данни за всички процеси в предприятието. Чрез автоматизация и стандартизиране на вътрешните бизнес процеси, ERP системите намаляват себестойността на продуктите и услугите, автоматизират паричните и материалните потоци, елиминират повторното въвеждане на данни и подобряват точността на информацията. По-добрата видимост на компанията дава стабилна основа за вземане на информирани решения по-бързо и в точното време.

12866192_m

ERP софтуерът се състои от различни модули, разработени съобразно специфичните изисквания на организацията, в която се внедрява, и съобразно нуждите й и това, което в най-голяма степен отговаря на нейният профил. Всеки модул е фокусиран върху специфични бизнес процеси като планиране на продукция или маркетинг. ERP системите се смятат за един от най-високите класове за програмно осигуряване и тяхното внедряване отнема продължителен период от време, през което бавно се обхващат всички процеси във фирмите. Този процес изисква сериозно да се преразгледат бизнес моделите в организацията и да се структурира внимателнo и детайлно голяма по обем информация.

С популяризирането на ERP методологията, софтуерните приложения стават все по-гъвкави и спомагат за имплементирането на системите в почти всички дейности на организациите и комбинирането им с различни бизнес приложения като CRM /системи за управление на клиенти/, Business Intelligence системи /BI/ за бизнес анализи, Системи за управление на бизнес процесите /BPM/  и др.

Главната цел е да се осигури пълен централен регистър на цялата налична информация, която се споделя от всички аспекти на ERP и да се улеснят процесите, протичащи във Вашата фирма.