Balanced Scorecard

Balanced ScorecardСистемата от балансирани показатели (Balanced Scorecard), вградена в Antipodes.Cubes, е важен инструмент за проследяване изпълнението на стратегическите цели на компанията. Този модул използва генерираните от BPM системата данни и показатели, за да отговори на най-важните въпроси, свързани с развитието на Вашата организация, да покаже къде се намира тя спрямо дългосрочните Ви цели и кои фактори влияят положително или отрицателно върху тяхното постигане.

BSCard е изключително полезен модул за комуникация с инвеститорите, за привличане на нови рискови инвеститори или други източници на капитал, както и за всеки собственик, който иска да има за себе си реален поглед върху степента, в която фирмата постига поставените от него цели. Освен това BSCard може да бъде от голяма полза за средния мениджмънт и дори за всеки отделен служител, тъй като показва как се вписва работата на отделните звена в изпълнението на цялостната стратегия. На практика този модул може да се превърне в най-доброто средство за ангажиране на екипите с реалните дългосрочни цели на компанията, вместо с изпълняването на задачи сами по себе си. А това може да се окаже безценно за всяка една организация.

Системите от балансирани показатели вече са навлезли широко във фирмената култура по света. Според данни на Gartner Group, над 60% от големите и средни компании използват такъв тип решения.

Вижте цялостната картина

BSCard модулът разглежда широк спектър от показатели - финансови данни, човешки ресурси, бизнес процеси, активи и др., обединявайки ги за постигане на цялостна картина относно изпълнението на фирмената стратегия. Този подход решава редица проблеми, свързани с ограниченията при използване само на финансови показатели, като например фактът, че те са ориентирани към миналото в дейността на компанията и не могат адекватно да оценяват способността й да мобилизира своите неосезаеми активи. Това е още по-важно във време, когато информацията и знанието, а в някои онлайн бизнеси - и броят на интернет потребителите - могат да бъдат също толкова ценен актив, колкото финансовите средства. Освен това, само финансовите показатели не са в състояние да представят коректно резултатите от дейността на ниските организационни нива на фона на изпълнението на цялостната стратегия. BSCard може да ви даде по-пълен поглед върху случващото се в компанията и същевременно да запази акцента върху финансовите показатели като най-важни и всеобхватни.

Нашият софтуер е предназначен за предприемачи, които разбират ползата от правилната визуализация и измерване на техните идеи. Той е ефективно и лесно за използване решение за Балансирана оценка, предназначено за малки и средни фирми, което се продава on-demand, с цел да може да се използва без нужда от техническа помощ или консултации.

Дизайн на стратегическа карта

Balanced Scorecard позволява да вземете нещата в свои ръце и да структурирате абстрактните корпоративни визии и мисии в поредица от взаимосвързани цели, които ви помагат да обогатите представата си за посоката, към която е тръгнала вашата компания. А нашите предварително програмирани набор от индикатори ще ви водят през процеса на рамкиране на развитието й.

  • Създаване на перспективи за развитие 
  • Дефиниране на цели на организацията и свързването им една с друга

Комуникация със служителите

Балансираната оценка не е просто средство за измерване. Тя е способ за осъществяване на корпоративната стратегия чрез концентрация и фокусиране върху дейностите, които подпомагат постигането на най-важните Ви цели. Комуникативнaта функция на Balanced Scorecard цели да образова Вашите служители, и да покаже на всеки от тях как неговата/нейната работа е свързана с цялостната стратегия на компанията Ви.

  • Избор на служители - "отговорници" за всяка от целите.
  • Възлагане на задачи към целта, които отиват към тези служители.

Измерване на ефективността

Нашият модул за измерване на ефективността акомпанира Вашата стратегическа карта с емпирични данни, които подпомагат вашата преценка относно ефективността и ефикасността на програмите, процесите и хората във Вашата компания. Той осъществява дълго търсената връзка между стратегическите цели и оперативните задачи, която ви показва къде се намира вашата организация, къде трябва да бъде тя и кои са слабите места, по които да предприемете действия.

  • Дефиниране на индикатори за постигане на целите (KPI)
  • Прикачване на един или повече индикатори към цел.
  • Изготвяне на формули за изчисление на коефициента на всеки индикатор с използване на данни, които са взети от системата, както и такива, които се въвеждат на ръка.