Финанси

Управлението на финансите е едно от най-големите достойнства на Antipodes.Cubes. Този модул Ви дава цялостна картина за паричните потоци и наличности в компанията и е мощно средство за оптимизиране на разходите, анализ и повишаване на приходите, както и управление на вземанията и задълженията.

Финансовият модул е изключително гъвкав и позволява много различни гледни точки - от детайлни справки за всяко отделно движение на пари от и към компанията, до бизнес анализи за различни времеви периоди, региони, фирмени подразделения или типове дейности, които дават обща картина за тенденциите в дейността. След внедряването на Antipodes.Cubes, този модул ще се превърне в най-мощния инструмент за сравнение на резултатите от фирмената дейност с Вашите дългосрочни бизнес цели, както и за корекции по дейността, ако това е необходимо.

Финансови документи

Модулът управлява цялото движение на финансови документи, създадени от служителите - проформи, разписки, фактури и др., както и движението по банковите сметки на фирмата, данъци, изплатени аванси и др.

 • Първични финансови документи
 • Вземания и задължения
 • Приходи и разходи
 • Превалутирания
 • Справки

С възможностите си за автоматично генериране на фактури при регулярни плащания, той се превръща в своеобразна част от екипа Ви, спестявайки ценно време на служителите. Управлението на вземанията също е силно застъпено, като ясно се разграничават вземанията, чийто срок на плащане все още не е минал от просрочените и трудно събираемите вземания, при които забавянето е значително. Можете също така да видите как са се променяли вземанията и задълженията в исторически план.

Парични потоци

Модулът управлява в пълна степен финансовите потоци в комапанията. Това ви позволява да настроите фино дейността си с цел увеличаване на ликвидността на компанията на ежедневна база.

 • Ликвидност
 • Салда
 • Овърдрафти
 • Работа с различни валути
 • Служебни аванси
 • Работа с каси. Продажби на дребно 

Аналитичната информация за паричните потоци е достъпна за мениджмънта от всяка една точка, даваща точна информация за наличности във всеки един момент и е ценен помощник при вземане на бързи решения независимо дали сте далеч от офиса си.

Работа с проекти

Една от важните функции на Antipodes.Cubes е възможността за оценка на рентабилността от отделни проекти, подразделения или на дейности в конкретен времеви период.

 • Услуги
 • Проекти, под-проекти
 • Контрагенти

Финансовият модул, интегриран с модул P&S, Ви показва как се справят в приходната част различните звена в компанията или някой отделен служител. Освен това автоматично прави и сравнение с разходите, които съответстват на всеки приход. По този начин Вие получавате пълна картина на бизнеса си и можете да оцените правилно рентабилността от отделните дейности - дори на ниво единична продажба, както и възвръщаемостта на инвестициите си в тях.

Детайлна аналитичност

Модул Финанси предоставя възможности за бизнес анализи и позволява предварително да дефинирате специфичните начини, по които искате да бъдат представяни данните.

 • Търговци
 • Артикули и търговски марки
 • Произволен брой допълнителни номенклатури на приходите и разходите

Освен стандартните параметри, Вие можете сами да измислите и да дефинирате произволни допълнителни аналитичности, достигайки до детайли като приходите от всеки отделен щанд или служител, или пък разходите според типовете горива, използвани в автомобилния парк, или видовете комуникационни услуги.

Antipodes.Cubes Accounting moduleСчетоводство

Модул Финанси е тясно свързан със счетоводството на фирмата и всяка операция в него автоматично генерира промени в счетоводната система. Както всички други компоненти от Antipodes.Cubes, той е достъпен лесно чрез уеб интерфейс, през всякакви устройства и от всякъде, а използваната криптирана връзка и аутентикация гарантират защитата на чувствителната бизнес информация.