Поддръжка и сервиз

Модулът за поддръжка и сервиз на Antipodes.Cubes съдържа съвкупност от функционалности за управление на дейностите, свързани с гаранционна и следгаранционна поддръжка на продадените от вас артикули. Той дава възможност коректно да се проследяват техните гаранционни срокове, както и да се регистрират дефекти, поправки и всякаква друга дейност по тяхната поддръжка.

Поддръжка на артикули при клиенти

Системата разполага със справка за артикулите, които сте продали, която Ви позволява да проследите наличностите във всеки клиент също толкова лесно, колкото и наличностите във вашите собствени складове. Още повече, ние следим къде точно се намира артикулът, особено когато става въпрос за големи клиенти с много поръчки, респективно с много офиси, производствени и други помещения и при които времето за реакция от ваша страна по договори за поддръжка е важен фактор от дейността ви.

Следене на гаранционни срокове

За всеки артикул, който се продава с гаранционен срок, можете да следите дали и кога този срок изтича, като системата автоматично ще ви напомни за подновяване на договорите с клиентите. Възможно е част или всички продукти, продадени на клиента да са закупени от доставчик. Затова за Ваше улеснение поддържаме и отчети по доставчици, с които следим от кого е закупен артикула, както и кога изтича срокът на насрещната гаранционна поддръжка, предоставяна от него.

Дължината на гаранционният период се въвежда общо за артикула, но се следи поотделно за всяка продадена бройка, като имате опция да посочите кога този период започва да тече (при продажбата на артикула или при неговата доставка).

Следене на сервизни услуги

Помислили сме и за случаите, в които поддръжката на даден артикул не се зачислява автоматично за фиксиран период (както при гаранциите), а се закупува и заплаща от клиента отделно на месечна или годишна база. За подпомагане на този процес, имаме разработена функционалност за продажба и закупуване на периодични услуги. Предимство на периодичните услуги е, че те се продават отделно от артикулите, тоест за един и същ артикул могат да се предлагат няколко различни вида условия за поддръжка. Опцията ни за обезпечаване на артикул с услуга ви позволява бързо да се ориентирате коя услуга за поддръжка към кой артикул се отнася, а фактурирането на периодичните такси става автоматично след конфигуриране на параметрите на услугата (размер на първоначална и периодична такса, период, през който се начислява, дата за изплащане и т.н.).

Сервизна дейност

Antipodes.Cubes управлява всякакви видове запитвания за проблеми и рекламации. За всяко запитване системата генерира "ticket", своебразен паспорт на проблема, в който се пази информация за всички дейности и ресурси, използвани за отстраняването му.

Модулът за сервизна дейност поддържа:

  • Регистриране на проблеми
  • Регистриране на ремонтни дейности
  • Предоставяне на временни артикули
  • Отчети за дефектирали и ремонтирани артикули
  • Подмяна на дефектирали продукти
  • Влагане на материали с цел ремонт
  • Влагане на труд (под формата на Time Sheets)

Модулът може да калкулира автоматично себестойността на услугата, както и да генерира отчети за клиента. Според предварително заложените настройки, системата може да взима предвид времето, за което екипът е реагирал на запитването, материалите и трудът, които са вложени или други специфични показатели.